ΓΝΩΜΙΚΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΓΝΩΜΙΚΑ, ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ, ΡΗΤΑ, ΡΗΣΕΙΣ.

ΓΝΩΜΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΑ.

Μεγ.Βασιλείου. Ἡ ἀργία εἶναι ἡ ἀρχὴ γιὰ κάθε κακό.
Ἀγ.Γρηγορίου Θεολ. Ἀρχὴ τοῦ κακοῦ, τὸ ἀμελῆσαι τὸ ἀγαθὸν.
Ἀγ.Ἰωάννου Χρυσοστόμου. Ἀρχὴ τῆς ἀμέλειας καὶ τῆς ἀδιαφορίας εἶναι ἡ ἀναβολή. 
Ἀγ.Μᾶρκου Ερημ. Ἀπὸ τὴν φιληδονία προέρχεται ἡ ἀμέλεια, καὶ ἀπό τὴν ἀμέλεια ἡ λησμοσύνη.
Ἀγ.Νείλου. Ἄρχοντας τῶν δαιμόνων εἶναι ὁ Σατανᾶς, ἐνῶ  τῶν παθῶν ἡ γαστριμαργία.
Ἀγ.Νείλου. Ἡ εἴσοδος μέσα μας αἵματος συντελεῖ στὴν ἔξοδο τοῦ πνεύματος.
Ἀγ.Ἰωάν. Κλίμ. Γιὰ τοὺς κοσμικοὺς «ρίζα πάντων τῶν κακῶν ἡ φιλαργυρία», ἐνῶ γιὰ τοὺς μοναχοὺς ἡ γαστριμαργία.
Ἀγ.Νείλου. Τὶς ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου τὶς σκοτίζει ἡ ὁμίχλη, καὶ τὸν νοῦ ὁ παχὺς ἀτμὸς ποῦ ἀναδίδουν οἱ τροφές.
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου. Στὸ φιλήδονο σῶμα δὲν κατοικεῖ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ,
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρου. Ὅποιος ἀγαπᾶ τὸ σῶμα του, δὲν θὰ ἐπιτύχη τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ.
Ἀγ.Νείλου. Κάθε φιλήδονος εἶναι ἐχθρὸς τῆς ἡσυχίας.
Ἀγ. Νείλου. Ἄν ἔχεις πλοῦτο, σκόρπιζέ τον. Ἄν ὅμως δὲν ἔχεις, μὴ συγκεντρώνεις.
Μεγ.Βασιλείου. «Ὅσον οὖν πλεονάζεις τῷ πλούτῳ, τοσοῦτον ἐλλείπεις τῇ ἀγάπῃ».
Ἀγ.Γρηγορίου Θεολ. «Μνημονευτέον μᾶλλον Θεοῦ· ἢ ἀναπνευστέον».
Τῶν Πατέρων. Ἡ προσευχὴ ἐνεργεῖ διπλὰ, ἑμᾶς φωτίζει καὶ τοὺς δαίμονες φλογίζει.
Μεγ.Βασιλείου. Εὐσεβῆς εἶναι ὄχι ἐκεῖνος ποὺ ἐλεεῖ πολλούς, ἀλλὰ ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἀδικεῖ κανένα.
Ἀγ.Ἰωάννου Κλίμακος. Ὅπου συνέβη πτῶσις, ἐκεῖ κατεσκήνωσε προηγουμένως ἡ ὑπερηφάνεια.
Ἀγ.Ἰσαάκ Σύρ. Ἄνθρωπος φθάσας γνώναι τὸ μέτρον τῆς ἀσθενείας αὐτοῦ, οὔτος ἔφθασε τὸ τέλειον τῆς ταπεινώσεως. 
Ἀγ.Νεκτάριος Ὁ μαθὼν σιγάν, οὖτως καὶ λαλεῖν ἔμαθε· διότι ἡ σιγὴ εἶναι προϊὸν πολλῆς συνέσεως.
Ἀγ.Ἰωάν.Χρυσοστ. Ὅποιος ἔχει γυναίκα πονηρή, νὰ γνωρίζει ὅτι ἤδη ἔχει λάβει τοὺς μισθοὺς τῶν ἀνομιών του.
Τῶν Πατέρων. Τὸ πίπτειν ἀνθρώπινον. Τὸ συγχωρεῖν Θείον. Τὸ ἐμμένειν σατανικόν.
Παρ. 24 Μασ.(30,16) Ἅδης καὶ ἔρως γυναικὸς καὶ γῇ οὐκ ἐμπιπλαμένη ὔδατος καὶ ὔδωρ καὶ πὺρ οὐ μὴ εἴπωσιν· ἀρκεῖ.
Παρ-29,12 Βασιλέως ὑπακούοντος λόγον ἄδικον, πάντες οἱ ὐπ' αὐτὸν παράνομοι.
Σειρ. 38,15 Ὁ ἁμαρτάνων ἔναντι τοῦ ποιήσαντος αὐτὸν ἐμπέσοι εἰς χείρας ἱατροῦ.
Σειρ. 25,25 Μὴ δῶς ὔδατι διέξοδον μηδὲ γυναικὶ πονηρὰ ἐξουσίαν.
Α-Ἰωαν.2,17 Καὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ, ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα.
Μακαβ-Δ 1,30 Ὁ γὰρ λογισμὸς τῶν μὲν ἀρετῶν ἐστιν ἡγεμῶν, τῶν δὲ παθῶν αὐτοκράτωρ.

ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΞΑΡΙΘΜΟΙ


ςΤΑΥΡΟΣ = 777
Ι Η Σ Ο Υ Σ = 888
Τ Ρ Ι Α Δ Ι Κ Ο Σ  Θ Ε Ο Σ = 999
ΜΕΓΑΣ  ΘΕΟΣ  ΑΠΕΙΡΟΣ = 999
ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ = 777
ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ = 777
Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ = 777 - Η ΜΟΝΑΧΗ = 777
Ι Χ Θ Υ Σ = Ιησοῦς, Χριστὸς, Θεοῦ, Υἱὸς, Σωτῆρ.
ΑΔΑΜ =  Ἀνατολή,  Δύση,  Ἃρκτος,  Μεσημβρία.
ΑΔΗΣ = Ἁφεγγές, Δυσώδες, Ἡφαίστειο, Σαρκῶν.
Μ Α Ρ Ι Α Μ = Μόνη, αὕτη, ρύσεται, ἰοῦ, ἄπαντας, μισοκάλου.
Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ – Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ = (1310 – 644) = 666
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΤΑΤΖΗΣ – ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ = (2008–1453) = 555 !

Ω ΓΕΝΟΣ ΕΜΟΝ ΕΝ Ω ΜΕΣΟΝ ΕΓΩ = Ἀναγινώσκεται καὶ ἀντιστρόφως !!!
ΝΟΣΩ ΣΩΤΕΡ ΥΠΟ ΠΥΡΕΤΩ ΣΩΣΟΝ = Ἀναγινώσκεται καὶ ἀντιστρόφως !!!
ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ = Ἀναγινώσκεται καὶ ἀντιστρόφως !!!
ΜΑΙΣΤΡΑΓΙΑ = 666 - Η ΜΑΥΡΙΛΑ ΕΙΝΑΙ = 666 - ΛΑΥΡΕΙΟΝ = 666
Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΟΑ = 666 - Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑ = 666
ΔΙ ΑΠΙΣΤΙΑΝ = 666 - ΜΕΓΑ ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ = 666
ΝΟΥΜΕΡΑ = 666 - ΜΠΑΡΚΟΝΤΕ = 666 - ΜΑΡΚΕΤΣ = 666 
ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ = 666 - ΜΑΣΤΕΡΚ = 666 - WWW = 666 - ΧΞς = 666.
ΚΑΚΟΣ Ο ΑΘΕΟΣ = 666 - Ο ΝΤΑΒΕΛΗΣ = 666 – ΔΩΔΩΝΗ = 1666
ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΑΜΑΡΤΙΑ = 666 - ΣΚΟΤΕΙΝΙΑ = 666 - ΣΚΟΤΟς = 666
ΒΕΒΗΛΟΣ ΙΣΡΑΗΛ = 666 - Η ΑΓΓΛΟΦΙΛΙΑ = 666 - ΟΙ ΣΑΞΟΝΕΣ = 666
ΛΑΤΕΙΝΟΣ = 666 - ΝΕΟΝ ΛΑΤΙΝΙΚΟΝ = 666 - Η ΛΑΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ = 666
ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ = 666 - ΕΛθΕ ΤΟ θΗΡΙΟΝ = 666 - Α' ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ = 666

ΠΕΡΙ ΓΝΩΜΙΚΩΝ ΡΗΤΩΝ  ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΩΝ

Αισχύλος. Σοφός ο γνωρίζων χρήσιμα.
Πλάτων. Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν.
Σωκράτης. Γνώμαι σοφών αρετήν πλουτίζουσιν.
Α. Μπιρς. Παροιμία – μασημένη σοφία για αδύνατα δόντια.
Φενελόν. Όσο περισσότερα λες, τόσο λιγώτερα θυμούνται οι άνθρωποι.
Πλούταρχος. Τὰ ἀποφθέγματα εἶναι σύντομος δρόμος πρός πολλὴ γνώση.
Marquis de Vauvenargues. Αν το γνωμικό θέλει εξηγήσεις, τότε δεν είναι γνωμικό.
Φραγκίσκος Βάκων. Η ευφυΐα και το πνεύμα ενός έθνους φαίνονται από τις παροιμίες του.
Μιγκέλ Θερβάντες. Μια παροιμία είναι μια μικρή πρόταση βασισμένη σε μια μακρά εμπειρία.
Karl Kraus. Εκείνος που ξέρει να γράφει γνωμικά δεν πρέπει να ξεπέφτει στα μυθιστορήματα.
Τ. Πήκοκ. Ένα βιβλίο που δεν περιέχει αποφθέγματα, για μένα δεν είναι βιβλίο, είναι παιχνιδάκι.
Κ. Σίλβα. Ο αφορισμός είναι σαν μέλισσα, περιέχει και χρυσαφένιο μέλι και δηλητηριώδες κεντρί.
Λαροσφουκώ. Οι μεγάλοι άνδρες με λίγα λόγια λένε πολλά. Και οι μικροί με πολλά λένε λίγα ή τίποτε.
Λα Μπρυγέρ. Μια καλή φράση χάνεται πολλές φορές όταν εκστομίζεται από έναν ομιλητή ως ιδική του.
Σουϊφτ. Οι παραπομπές σε ρητά είναι εύθετοι, όταν θέλει κανείς να εδραιώσει αμφισβητούμενη αλήθεια.
Anthony Wood. Υγιά αποφθέγματα είναι σπέρματα καλού. Όταν αποτυπωθούν στη μνήμη, τρέφουν τη θέληση.
Ντισραέλι. Η σοφία των ατόμων και η πείρα των αιώνων διαφυλάσσεται μέσα στα διάφορα ρητά και αποφθέγματα.
Τζαίημς Έλλις. Τα βιβλία είναι κυψέλες των σκέψεων. Τα αποφθέγματα είναι το μέλι που με χίλιους κόπους συλλέξαμε.
Α. Τένισον. Οι παροιμίες είναι πολύτιμα κοσμήματα από πέντε λέξεις, που λάμπουν στο δεικτικό δάχτυλο της ιστορίας.
Κέιλεμπ Κόλτoν. Καλά βιβλία είναι εκείνα που μεταδίδουν στον αναγνώστη περισσότερες γνώσεις και του παίρνουν λιγότερο καιρό.
Λ. Ντούντεκ. Τα γνωμικά δίνουν σε μας πολύ περισσότερα παρά κάποιο άλλο είδος της λογοτεχνίας. Από άποψη αποτελεσματικότητας τα πλησιάζουν μόνο οι στίχοι, ενώ και οι καλύτεροι απ’ αυτούς αρχίζουν με γνωμικό ή τελειώνουν με αυτό.
Ντε Κοντργκουρ. Τα ωραία γνωμικά που συχνά επαναλαμβάνουμε, είναι σαν παλιές φορεσιές. Μπορούν ακόμα και μας χρησιμεύουν.
Δ. Καμπούρογλου. Όπως ο αδάμας εις εκάστην κίνησιν και στροφήν του αφήνει τα φωτεινά του λαμπυρίσματα να διαχυθούν και να δώσουν γύρω τριγύρω εις την σφαίραν, που τον περιβάλλει, φαντασμαγορικήν και συναρπαστικήν όψιν, ομοίως και βιβλίον περιέχον γνωμικά μεγάλων και σοφών ανδρών. Κάθε σελίδα έχει ανωτέρας ιδέας ηθοπλαστικάς, πορίσματα και αποκυήματα φιλοσοφημένης πρακτικής Ζωής.
Εμμ. Λυκούδης. Το απόφθεγμα δύναται τις να είπη ότι είναι χρησμός. Μάλλον διαταγή μη επιδεχόμενη συζήτησιν ή αντιλογίαν. Και ίσως προσφυέστερον θα ηδύνατο να χαρακτηρισθεί και ως διατακτικόν αποφάσεως, χωρίς καμμίαν προσφυγήν εις αιτιολογίαν αφού τας αιτιολογίας, αι οποίαι άγουν εις συμπεράσματα, τα κρατεί διά λογαριασμόν του ο πατήρ του αποφθέγματος. Διά τούτο δε και παρέχεται τούτο εις τον αναγνώστην συμπεπυκνωμένον, με λακωνικότητα επιγράμματος.
Παν. Χατζής. Τα γνωμικά είναι μυρωμένα άνθη και το άρωμά των είναι το πνεύμα των μεγάλων ανδρών οι οποίοι τα διετύπωσαν.
Παν. Χατζής. Τα γνωμικά είναι συμπεράσματα βαθυστοχάστων συλλογισμών, είναι σκέψεις αι οποίαι εκτείνονται και ανυψούνται προς όλας τας κατευθύνσεις και στρέφονται γύρω από πολλά κέντρα.
Παν. Χατζής. Ο αναγνώστης βιβλίων γνωμικών, ως ταπεινός οδοιπόρος εις τους κόσμους της ερεύνης, ανέρχεται εις τας υψηλάς κορυφάς, τας οποίας καταυγάζει αίγλη φωτός. Εκεί είναι ενθρονισμέναι αι αρεταί. Κατέρχεται κατόπιν εις τα σκοτεινά βάραθρα, όπου διαμένουν αι κακίαι. Εισέρχεται εις ευώδεις ανθώνας, όπου τα υψηλά και ευγενή, αλλά και τα ταπεινά και ειδεχθή. Βλέπει τας σοβαρωτέρας, αλλά και τας γελοιωδεστέρας εκδηλώσεις του ανθρωπίνου βίου.
George Herbert. Με ένα ρητό κατορθώνει κανείς να πείσει αυτόν που αποφεύγει συστηματικά τις διδαχές, ενώ κάτι παρόμοιο δεν πετυχαίνει ούτε μ’ εκατοντάδες τόμους βιβλίων.
Βεν. Τζόνσον. Δίκαια μπορεί να καταταχθεί κανείς μεταξύ των ευεργετών της ανθρωπότητας, όταν συγκεντρώνει τους μεγάλους κανόνες της ζωής σε σύντομες φράσεις, που πολύ εύκολα αποτυπώνονται στην μνήμη και επανέρχονται από συνήθεια στο μυαλό, όταν η ανάγκη το καλεί.
Γ. Ποντόλσκι. Το γράψιμο των γνωμικών είναι το μοναδικό είδος της λογοτεχνίας, όπου μπορείς ν' αποδείξεις τις ικανότητές σου με μια μόνο αράδα.
Γ. Σοϊλεμεζίδης. Γεύτηκα τον άκρατο οίνο των καλών αποφθεγμάτων και μετά δεν μπόρεσα να πιω το νερωμένο κρασί των καλύτερων μυθιστορημάτων.
John Andrew Holmes. Μια επιγραμματική ρήση δέκα λέξεων χρειάζεται μια επεξήγηση δέκα σελίδων, αλλά ό,τι της λείπει σε ακρίβεια το αναπληρώνει σε δηκτικότητα. 

ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΩΝ

Χρίστιαν Μπόβι  Τὰ βιβλία εἶναι ταριχευμένα μυαλά.
Μπερναρντέν  Ἕνα καλὸ βιβλίο εἶναι ἕνας καλὸς φίλος.
Ακινάτης Θωμάς. Να φυλάγεσαι από τον άνθρωπο του ενός βιβλίου.
Ἔρασμος  Τὰ βιβλία εἶναι ἀκοίμητες λαμπάδες τῆς συγκεντρωμένης σοφίας.
Πλάτων  Τὰ βιβλία εἶναι ἀθάνατα τέκνα, ποὺ θεοποιοῦνε τοὺς πατέρες τους.
Τ. Πήκοκ. Ένα βιβλίο που δεν περιέχει αποφθέγματα, για μένα δεν είναι βιβλίο, είναι παιχνιδάκι.
Λονγκφέλλοου  Τὰ βιβλία δίνουνε φωνὴ στοὺς πεθαμένους, ποὺ ἔχουνε σιγήσει.
Βάκων  Τὰ βιβλία πρέπει ν’ ἀκολουθοῦν τὶς ἐπιστῆμες κι’ ὄχι οἱ ἐπιστῆμες τὰ βιβλία.
Λὰ Μπρυγιὲρ  Τὸ γράψιμο ἑνὸς βιβλίου εἶναι τέχνη, ὅπως τὸ φτιάξιμο ἑνὸς ρολογιοῦ.
Ἄλκοτ  Εἶναι ἄριστο βιβλίο κεῖνο, ποὺ ἀνοίγουμε μὲ λαχτάρα καὶ κλείνουμε μὲ κέρδος.
Καρλάϋλ  Μιὰ καλὴ συλλογὴ ἐκλεκτῶν βιβλίων εἶναι τὸ καλύτερο πανεπιστήμιο τῆς ἐποχῆς.
Ζ. Ροστάν. Εάν το βιβλίο περιέχει ογδόντα τοις εκατό αλήθεια, αυτό σημαίνει ότι εκατό τοις εκατό είναι ψευδές. 
Βολταῖρος
  Τὰ βιβλία εἶναι ὅπως οἱ ἄνθρωποι. Μικρὸς ἀριθμὸς παίζει σπουδαῖο ρόλο. Τ’ ἄλλα ἀποτελοῦν τὸ πλῆθος.
Καρτέσιος  Ἡ ἀνάγνωση τῶν καλῶν βιβλίων εἶναι σὰν τὴ συνομιλία μὲ τοὺς τελειότερους ἀνθρώπους τοῦ παρελθόντος.
Μπῆχερ  Τὰ βιβλία εἶναι τὰ παράθυρα ἀπ’ τὰ ὁποῖα βλέπουν ἔξω οἱ ψυχές· σπίτι χωρὶς βιβλία εἶναι δωμάτιο χωρὶς παράθυρα.
Αγ.Ιωάν.Χρυσ. Ἀκοῦστε, παρακαλῶ, ὅλοι οἱ κοσμικοὶ καὶ ἀποκτεῖστε βιβλία, ποὺ εἶναι φάρμακα τῆς ψυχῆς. Ἂς θησαυρίζουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας πνευματικὰ βιβλία. Ὅπου ὑπάρχουν πνευματικὰ βιβλία, ἀπομακρύνεται ἀπὸ ἐκεῖ κάθε διαβολικὴ ἐνέργεια καὶ προέρχεται σ’ ἐκείνους ποὺ τὰ μελετοῦν μεγάλη παρηγοριὰ καὶ ἐνθάρρυνση ν’ ἀκολουθήσουν τὴν ἀρετή.
Ι. Ευαγγέλου Χίλια αντίτυπα του ίδιου βιβλίου ενός συγγραφέα, είναι στην ουσία χίλια διαφορετικά βιβλία. Το κάθε βιβλίο έχει τη δική του τύχη, που λέγεται αναγνώστης.